Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai nối phường Bửu Hòa